Transitiezorg voor jongeren met een LVB

Publicatietype: Publicatie

Published on

Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende psychische of gedragsproblemen is de overgang naar volwassenheid, en naar passende volwassenenzorg, extra uitdagend. Zij hebben zorg nodig die flexibel meegroeit en aansluit op hun specifieke behoeften. Dat voorkomt dat bestaande problemen verergeren of nieuwe problemen ontstaan. 

Speciaal voor professionals die jongeren met een LVB begeleiden tijdens de transitiefase, maakte Academische werkplaat Kajak de handreiking ‘Passende transitiezorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking plus psychische of gedragsproblematiek’. De handreiking bundelt wetenschappelijke kennis en praktijkkennis. De handreiking bestaat uit praktische adviezen en tools om hulp beter af te stemmen op jongeren met een LVB en bijkomende psychische of gedragsproblemen.

Transitiefase LVB-jongeren

Met de transitiefase wordt grofweg de periode van 16 tot met 27 bedoeld. Jongeren met een LVB zijn, meer dan jongeren zonder een LVB, rond hun 18e nog niet klaar om al zelfstandig te leven. Opgroeien naar volwassenheid is een veel grotere uitdaging voor hen. De cognitieve, adaptieve en sociaal-emotionele beperkingen en bijkomende kwetsbaarheiden maken dat de ontwikkelingstaken die bij de adolescentie horen lastiger, pas later of slechts deels te behalen zijn en er tijdelijk of blijvend ondersteuning nodig is. Deze beperkingen maken hen kwetsbaar in een samenleving die steeds hogere eisen stelt aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid​​.

Het Effect van Psychische en Gedragsproblemen

Veel jongeren met een LVB kampen met bijkomende psychische problemen en gedragsproblemen, zoals angststoornissen, depressie, ADHD, en autismespectrumstoornissen. Deze bijkomende problemen vergroten de complexiteit van hun zorgbehoefte aanzienlijk. Jongeren met een LVB en psychische of gedragsproblemen hebben vaak moeite met het reguleren van emoties, het onderhouden van sociale relaties, en het hanteren van stressvolle situaties​​. 

De combinatie van LVB en psychische problemen verhoogt het risico op onderpresteren op school, sociale isolatie, en het ontwikkelen van verdere mentale gezondheidsproblemen. Deze jongeren hebben vaak intensievere en langdurigere zorg nodig, waarbij aandacht moet worden besteed aan zowel hun cognitieve beperkingen als hun psychische welzijn. Dit vraagt om een geïntegreerd hulpaanbod, waarbij zowel LVB-specialisten als ggz-professionals nauw samenwerken​​.

De Belangrijke Rol van Goede Transitiezorg

Goede transitiezorg is essentieel voor LVB-jongeren, vooral wanneer er sprake is van bijkomende psychische problemen en gedragsproblemen. Transitiezorg moet niet alleen gericht zijn op het individu, maar ook op de ondersteuning van hun netwerk, waaronder ouders, docenten, en hulpverleners​​.

Het succesvol begeleiden van LVB-jongeren naar volwassenheid vereist een geïntegreerde aanpak. Dit houdt in dat er nauwe samenwerking moet zijn tussen verschillende zorginstanties, zoals jeugdzorg, volwassenenzorg, en specialistische LVB-zorg. Deze samenwerking is cruciaal om ervoor te zorgen dat de jongere continuïteit van zorg ervaart en niet tussen wal en schip valt bij de overgang van jeugd- naar volwassenenzorg​​​​.

Kenmerken van Effectieve Transitiezorg

  1. Tijdige Voorbereiding: Begin vroeg met het voorbereiden van de jongere op de transitie naar volwassenenzorg. Dit omvat het plannen van de stappen die nodig zijn en het betrekken van de jongere in dit proces​​.
  2. Transitiecoördinatie: Wijs een transitiecoördinator aan die de jongere begeleidt en ervoor zorgt dat de overgang soepel verloopt. Deze coördinator moet goed op de hoogte zijn van de specifieke behoeften van LVB-jongeren en de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden​​.
  3. Toekomst- en Transitieplan: Werk samen met de jongere aan een toekomst- en transitieplan. Dit plan moet regelmatig geëvalueerd en aangepast worden aan de veranderende omstandigheden en behoeften van de jongere​​.
  4. Ondersteunend Netwerk: Betrek ouders en andere belangrijke personen in het leven van de jongere bij het transitieproces. Zoek ook naar extra steunfiguren indien nodig​​.
  5. Psycho-educatie: Bied informatie en educatie aan over de transitiefase en de specifieke uitdagingen die LVB jongeren kunnen tegenkomen. Dit helpt de jongere en hun netwerk om beter voorbereid te zijn op de toekomst​​.
  6. Continuïteit van Zorg: Zorg voor stabiliteit en continuïteit in de zorgverlening. Dit kan bijvoorbeeld door dezelfde hulpverleners bij het proces te betrekken en ervoor te zorgen dat de jongere zich niet telkens opnieuw hoeft aan te passen aan nieuwe gezichten en werkwijzen​​.
  7. Organiseer een warme overdracht, inclusief nazorg: start daar minstens 6 maanden van tevoren mee en laat de overdracht plaatsvinden in een relatief stabiele periode.

Handreiking passende transitiezorg

Kenniscentrum Kajak maakte de handreiking ‘Passende transitiezorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking plus psychische of gedragsproblematiek’.

Handreiking Passende transitiezorg